Ուժը կորցրած ապրանքային նշանները հանվել են հիմնապաշարից։
Հայտի փուլում գտնվող ՄՍ օբյեկտները ներառված չեն հիմնապաշարներում։ Վերջին հինգ պաշտոնական տեղեկագրերում հրապարակված ապրանքային նշանների հայտերը հասանաելի են այստեղ։

Տես նաև.